Miljöpolicy

Miljöaspekten är ständigt i fokus hos oss på Edethus. Merparten av den energi vi använder kommer från förnybara energikällor, vilket vi är stolta och glada över. Målsättningen är att hela tiden öka den andelen.

Under 2015 använde vi endast 600 liter eldningsolja inom Edethus, då mest som backup till våra pelletspannor. Den allra största delen av den energi vi använder kommer alltså från miljövänliga och hållbara energikällor.

Edethus äger 75 procent i ett av vindkraftverken på Prässebergen, och just detta vindkraftverk är ett av tre som har en effekt på 2 megawatt. Rent konkret innebär det att detta delägande utgör 66 procent av Leifabs totala elförbrukning. Miljömässigt är det en mycket bra siffra – men även ekonomiskt, eftersom vi använder all el som vindkraftverket producerar. Dessutom tar vi in arrendeintäkter för de övriga vindkraftverk som står på Edethus mark.

Förutom vindkraft har Edethus investerat i både solceller och solpaneler. Under 2015 satte vi solceller på Lindkullens äldreboende, vilket nu även finns på Pilgårdens nybyggnad. Vi tog även fram en energipresentation för våra olika miljösatsningar, där man ska kunna se hur mycket energi vi producerar själva och därmed slipper köpa. Den presentationen finns nu på vår hemsida i form av en energimätare.

Under 2015 har vi även bytt termostater på Edsgatan, liksom gjort en elreglering av värmesystemet så att alla hyresgäster ska få samma flöde och temperatur i sina lägenheter. Vi har bytt ventilationsaggregat på Klosterängens förskola i Lödöse så att vi därmed kunde koppla upp oss till Solängs pelletsanläggning. Detta innebär nu att såväl Klosterängens förskola som Solängs särskilda boende värms upp av pelletspanna och solfångare.

Inom Edethus följer vi utbytesprincipen – det vill säga att sämre produkter, tekniker, processer och förhållningssätt kontinuerligt skall bytas ut mot bättre. Vi har fortfarande direktverkande el i ett fåtal av våra fastigheter, vilket i sig är miljövänligt så länge elen kommer från förnyelsebar energi. Men vår ambition är att fasa ut elen som uppvärmningskälla eftersom verkningsgraden är så pass dålig, och dyr för hyresgästerna.

Vår fordonspark består av totalt 15 bilar, där fyra är rena elbilar och två är hybrider. Varför är det inte fler, undrar man? Svaret är ganska enkelt: I dagsläget finns inte elbilar med dragkrok, vilket är ett måste för flertalet av våra fordon. Vi använder ofta släp för att transportera småmaskiner som gräsklippare etc. I dagsläget finns heller inga arbetsbilar som har hybridmotorer. Men vi följer noga utvecklingen i bilbranschen, för att kunna öka andelen miljövänliga fordon inom Edethus.

Vår miljöpolicy:

EdetHus skall aktivt arbeta för att verksamheten bedrivs med minsta möjliga påverkan på miljön, för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och ett samhälle som fungerar enligt kretsloppsprincipen. Detta skall ske genom följande principer:

  • Vi skall ta hänsyn till miljön i samtliga beslut, och låta miljöarbetet vara en naturlig del i all vår verksamhet.
  • Vi skall ta del av ny teknik, nya kunskaper och rön för att arbeta mot en ständig förbättring av vårt miljöarbete. Detta skall ske genom ett bättre utnyttjande av våra resurser, och användning av miljöanpassade material och metoder.
  • Vi skall så långt möjligt verka för att förebygga föroreningar genom att använda bästa möjliga teknik.
  • Vi skall bedriva verksamheten på ett sådant sätt att vi uppfyller gällande lagar, förordningar och att föreskrifter följs.
  • Vi skall medverka till minskad förbrukning av energi, vatten och andra råvaror.
  • Vi skall följa utbytesprincipen – sämre produkter, teknik, processer och förhållningssätt skall kontinuerligt bytas ut mot bättre.
  • Vi skall följa försiktighetsprincipen och skaffa oss de kunskaper som behövs, och vidta åtgärder för att skydda människors hälsa och miljö mot skada och olägenhet, så långt som det är rimligt.
  • Vi skall påverka, samarbeta och ställa tydliga miljökrav på våra leverantörer och entreprenörer. Teknik och produkter skall väljas med hänsyn till miljöegenskaper.
  • Vi skall kontinuerligt utbilda, informera och stimulera vår personal till att känna ett personligt engagemang och ansvar inom miljöområdet.
  • Vi skall ge våra hyresgäster möjlighet till information för att de aktivt skall kunna medverka i vårt gemensamma miljöarbete för en hållbar utveckling.